Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu “#wakeupskinrules – Starzej się na własnych zasadach !” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu wakeupskinrules – Starzej się na własnych zasadach !” ”  („Konkurs”) na portalu społecznościowym instagram.com. 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje profilem osobistym w serwisie Instagram. 

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Zacisze Piękna Angelika Kisiel z siedzibą w Polkowicach ul. Górników 14 d, NIP 5020073967.

3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym instagram.com .

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego instagram.com

5. Konkurs trwa od dnia 24.10.2020 r. do dnia 24.11.2020 r. 

6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło). 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

8. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 

9. Zadaniem Uczestnika jest: 

a) Umieszczenie na swoim profilu Instagram zdjęcia swojej propozycji  w formie postu publicznego -
Zaprezentowanie produktu z oferty wakeupskin.pl w kreatywny, nietuzinkowy sposób, z lekko MODOWYM zacięciem.

b) Oznaczenie na zdjęciu konkursowym oraz zaobserwowanie wyłącznie profilu: @wakeupskin.official, a także oznaczenie postu hashtagiem #wakeupskinrules

10. W konkursie można zamieścić dowolną liczbę prac, przy czym ich liczba nie będzie miała wpływu na wybór laureatów. 

11. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze 3 Laureatówautorów najciekawszych zdjęć, przy czym kryteriami oceny będą zgodność pracy z zadaniem oraz atrakcyjność zdjęcia i treści na nim przekazanych. Czwarty zwycięzca zostanie wybrany na podstawie największej ilości polubień pod swoim zdjęciem konkursowym.

12. Zamieszczona praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram. 

13. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

14. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. 

15. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy. 

§ 2. Zwycięzcy i nagrody 

1.      Nagrodami w konkursie jest:
- iS Clinical -  2 x Tri-Active Exfoliating Masque
- Medik8- 4 x CRYSTAL RETINAL 1™
- Proceanis – 4 x PROCEANIS® Hyaluron Drink 200 ml
-  Crystallove -  2 x Bambusowa szczotka z agawy do masażu na sucho, 2 x CRYSTALLOVE Bańki silikonowe do masażu twarzy – Rose
-  WAKE UP SKIN – 4x torby bawełniane

 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez portal Instagram w terminie 01.12.2020. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt. 

5. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, o którym mowa w ustępie 6 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi. 

§ 3. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Uczestnika, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów. 

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich. 

9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe: 

       1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; 

       2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 

§ 4. Prawa autorskie 

1.Z chwilą przekazania Nagrody Laureatowi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej w ramach Konkursu bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, w szczególności w zakresie rozpowszechniania pracy w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie wakeupskin.pl. 

2. Z chwilą zamieszczenia pracy konkursowej na Instagramie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, udzielonej na czas nieograniczony, na wszelkich polach eksploatacji określonych powyżej. 

3. Z chwilą zamieszczenie pracy konkursowej na Instagramie, zarówno Laureat, jak i Uczestnicy, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej zgody na posługiwanie się przez Organizatora ich wizerunkiem utrwalonym na zdjęciach, na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w powyższych postanowieniach. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu zdjęć w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.wakeupskin.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny. 

4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: biuro@wakeupskin.pl 

5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w każdym momencie trwania Konkursu.

 

Próbki i prezenty do każdego zamówienia

SKIN TEAM wymieniaj punkty na nagrody

Dwuetapowy piling

Dostawa w 24h

Darmowe porady kosmetologa